Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÁSZF

 

Általános Szerződési

 

Feltételek

 

Érvényes: 2017. 10. 01-től

 

Jelentkezés és a szerződés létrejötte a felek között

A kiállító / árus, partner, a továbbiakban: Partner, jelentkezése a rendezvény „Részvételi szerződésén” történik. Ez a Szervezőtől, e-mailen kérhető. A részvételi szerződés, a Szervező nyilvánosan közzétett ajánlattételében foglalt árak és feltételek mellett, a Szervező részére bármilyen módon visszaküldve, aláírás nélkül is érvényes. Ennek ellenére a Partnernek a részvételi szerződést cégszerűen aláírva és bélyegzővel ellátva kell visszaküldenie. A részvételi szerződés visszaküldésével a Partner egyúttal kinyilvánítja, hogy a jelen részvételi feltételeket (ÁSZF) megismerte, azokat magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, a rendezvény szabályzatát betartja. A Partner tudomásul veszi, hogy a részvételi szerződés visszaküldésével, ráutaló magatartással a részéről a szerződés létrejön, melyet csak az e feltételekben rögzítettek szerint bonthat fel, vagy módosíthat. A Szervező, a jelentkezés elfogadásáról indoklási kötelezettség nélkül határoz és a részvételi szerződés beérkezésétől számított 14 napon belül, kártérítési kötelezettség nélkül élhet elutasítási jogával.

A Szervezőhöz beérkezett részvételi szerződés alapján, a Szervező által megküldött írásos visszaigazolás, vagy számla, fizetési értesítő, létrehozza a szerződést a Szervező oldalán is. Amennyiben a részvételi szerződés igazolható beérkezését követő 14 napon belül a Szervező még sem küld írásos visszaigazolást, ennek hiányában is, a Szervező oldalán is létrejön a szerződés.

 

Helykijelölés és a bérelt terület

A Szervező, a kiállítási terület kijelöléséről a bejelentett termékcsoportok alapján, indoklási kötelezettség nélkül határoz. Kiállítási terület csak a teljes rendezvény idejére bérelhető. A bérelt terület nagysága, helye önkényesen nem változtatható, nem cserélhető el, nem növelhető, azon a Partner, harmadik fél kiállítót (társ kiállító) nem fogadhat, csak a Szervező előzetes és írásos jóváhagyása mellett.

 

Helyszíni értékesítés

A Szervező biztosítja a Partner számára a helyszíni értékesítés lehetőségét, ha azt a nyilvános forgalmazásra vonatkozó szabályok nem tiltják. A megjelenésnek, bemutatásnak és értékesítésnek a mindenkori helyszínre vonatkozó érvényben lévő feltételeinek teljesítéséért, a szükséges engedélyek beszerzéséért a Partner tartozik teljes körű felelősséggel, azt a Szervező nem vizsgálja. Az esetleges mulasztásokból eredő mindennemű kárért a Partner felel, azokért a Szervező felelősséget nem vállal, azonban a hatóság által elrendelt intézkedést végrehajtja és végrehajtatja. A Partner, csak a részvételi szerződésen feltüntetett és a szervező által elfogadott termékek forgalmazására jogosult. Abban az esetben, ha bármely termék, a bejelentésben részletezetteknek nem felel meg, úgy azt a szervező a Partner költségére, és felelősségére eltávolíttathatja.

 

Őrzés, kártérítés

A Partner, a bérelt területén lévő értéktárgyak és egyéb javak őrzéséről, saját hatáskörében és felelősségére gondoskodik. A Szervező a rendezvény területén, annak teljes ideje alatt, rendezői- és / vagy személyzeti/vagyonőri felügyeletet is biztosít, azonban az ő feladatuk a rendezvény helyszínének felügyelete. A vis major (katasztrófa, természeti csapás, terror, tűzkár, beázás, stb.) helyzetekből adódó károkért a szervező, kártérítési felelősséget nem vállal. A Partner, a rendezvény, építési-, bontási- és üzemeltetési ideje alatt, a saját és alvállalkozóját illetően, a másnak okozott mindennemű kárért is felelősséggel tartozik.

 

Fizetési feltételek

A helydíj és minden további szolgáltatási díj mértéke, nem a jelentkezés / szerződéskötés, hanem annak tényleges beérkezési idejétől függ. A részvételi szerződésen és az azt követően megrendelt szolgáltatások díját a szervező, a részvételi szerződés és / vagy igénylő beérkezésével egyidejűleg jogosult kiszámlázni, illetve arról fizetési értesítőt küldeni, ami egyben a részvételi szerződésen bejelentett szolgáltatások esetében a részvétel elfogadását is jelenti. A Partner a szervező által küldendő számla hiányában, annak kézhezvétele nélkül is, a részvételi szerződés leadásától számított, maximum 8 napon belül beérkezően tartozik megfizetni a megrendelt szolgáltatások ellenértékét. A Szervező a számlát, a befizetés beérkezésének napjával állítja ki és küldi meg a Partner részére. A fizetési határidőn túli (A szerződésnek, a szervező számára történő leadásától, megküldésétől számított 9. naptól!) befizetés esetén, függetlenül attól, hogy a Partner nem lépi át a többnyire hó végi / eleji díjzónát, azaz díjemelkedést, a Partner már a következő díjzónára érvényes, magasabb díjakat tartozik megfizetni.

A díjemelkedésenfelül, a szervező jogosult a megrendelt szolgáltatások összegének 30%-át kitevő, egyszeri késedelmi kötbérként felszámítani. A díjak kiegyenlítésének elmulasztása a részvétel elutasításával és a szerzett jogok, kedvezmények elvesztésével jár. A díjak ki nem fizetése esetén, a kiállítási terület nem vehető birtokba, azon építési munka nem kezdhető meg. A Partner hozzájárul ahhoz, hogy tartozásának tényét a szervező nyilvánosságra hozza. A helyszíni szolgáltatások ellenértékét, a rendezvény bezárásáig kell kiegyenlíteni. Ha a Partner, a rendezvény bezárásáig, a Szervező felé esedékes bármilyen fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szervező, további szerződéskötés nélkül jogosult a Partner bárminemű ingóságát, a tulajdonjog vizsgálata nélkül, kézizálogba venni, vagy visszatartani abban az esetben is, ha a Partner nem jelenik meg a rendezvényen. (A zálogtárgy esetleges értékesítése a Ptk. előírásai szerint történik. A Szervező nem felel semmilyen sérülésért, károsodásért, mely az ingóságban, a visszatartási jog érvényesítésével összefüggésben keletkezik. Amennyiben a Partner a hely-, és szolgáltatási díja(ka)t, az általa önként vállalt időzónán belül (A részvételi szerződés leadásának idejéhez legközelebb eső időzóna határ) nem egyenlíti ki, úgy azok automatikusan arra a díjtételre változnak, melyek a tényleges kifizetés napján érvényesek. A helyszínen, vagy a rendezvényt követően kifizetésre kerülő díjak esetében, a helyszíni, a rendezvény napján érvényes hivatalos díjakat kell figyelembe venni.

 

Lemondás, reklamáció

A Partner a részvételi szerződés megküldésétől (a feladás idejétől) számított 8 napon belül, jogkövetkezmények nélkül lemondhatja a részvételi szerződésen tett megrendelését. Ez alól kivételt képez, ha a jelentkezés, a rendezvény előtti 30 napban történik. Ebben az időszakban, a jelentkezést követően, csak az e feltételekben rögzített következmények mellett mondhatja le a részvételt és a megrendelt szolgáltatásokat a Partner. Amennyiben a Partner, részvételét a jelentkezést követő 8 nap után mondja le, vagy bármilyen okból a rendezvényen nem jelenik meg, vagy arról, annak hivatalos zárása előtt távozik, úgy a megrendelt szolgáltatások ellenértékén felül, azt meghaladóan, annak 100%-át kitevő összeget, mint meghiúsulási kötbért megfizetni tartozik a Szervező javára. Ezért, a Partner által már befizetett összegek visszafizetésre nem kerülnek, azt a Szervező, e költségekre, kártérítési kötelezettségek nélkül visszatarthatja. E mellett a Partner az esetleges további károkat is köteles megtéríteni, azokért helytállni. A Partner kötbér fizetési kötelezettsége a visszamondás napján, de legkésőbb a rendezvény nyitónapján, egy összegben beáll. A Partner tudomásul veszi, hogy a rendezvény időpontja, időtartama, helyszíne, tematikája is módosulhat, a rendezvény megrövidülhet, részlegesen, vagy teljes egészében bezárhat. A szervező, ezért felelősséggel nem tartozik, a Partnernek e miatt anyagi követelését nem fogadja el. A meghiúsult és a későbbiekben megrendezésre sem kerülő rendezvényre befizetett hely-, és egyéb szolgáltatási díjakat a Szervező visszafizetni köteles. Az időpont, és/vagy a helyszín módosulása esetén a Partner a „pót” rendezvényen csak úgy, mint az eredeti rendezvényen, ugyan azon feltételek és árak mellett megjelenni tartozik. A Partnernek, a rendezvény szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével, stb. kapcsolatos reklamációit, a bizonyíthatóság érdekében, a rendezvény bezárásáig a helyszínen, írásban kell bejelentenie. A megadott határidőn túli, vagy egyéb módon tett észrevételeket a Szervező nem fogadja el. Amennyiben a Partner a részére kijelölt területet, a rendezvény hivatalos nyitása előtt 2 órával nem foglalja el, a Szervező, azt minden visszatérítési-, és kártérítési kötelezettség nélkül, másnak bérbe adhatja.

 

Speciális feltételek

A jelentkező Partnervállalkozás vezetője és a részvételi szerződést visszaküldő, azt aláíró, vagy megbízott személy is felelős a szerződés teljes körű teljesítéséért. A szerződő felek között áramló, mindennemű adat és minden információ üzleti titoknak számít. Ez alól kivételt képez a Szervező által nyilvánosan közzétett árak, feltételek, információk. Felek tudomásul veszik, hogy minden, e részvételi feltételektől eltérő változást, egyezséget, így a hivatalos szolgáltatási díjaktól való eltérést is, a bizonyíthatóság érdekében írásban kell rögzíteniük, a másikkal közölniük. Felek tudomásul veszik, hogy közöttük a hivatalos kapcsolattartásra kijelölt elérhetőség elsősorban e-mail címeik (Szervező esetében: vasarokfesztivalok@gmail.com, illetve az adott rendezvény saját, nyilvános e-mail címe/i/. Partner esetében: A Partner által, a részvételi szerződésen megadott e-mail címe.), másodsorban pedig postacímeik. A szerződés bármely pontját megszegő, és addig bármilyen kedvezményben részesülő Partner a kedvezményt elveszíti, azok nem érvényesek és a teljes szolgáltatási díjat a hivatalos összeggel tartozik megfizetni. Előfordulhat, hogy a Partner, az ÁSZF-ben rögzített feltételektől eltérő feltételek mellett vehet részt a rendezvényen. Azonban azokat a feltételeket Szervezőnek írásban kell közölnie a Partnerrel. A megváltozott feltételek, kizárólag a változás erejéig módosítják jelen szerződési feltételeket. Az esetleges jogvitákat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, melynek sikertelensége esetén, a Szervező mindenkori székhelyének megfelelő Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

 

A rendezvények keresése, már heti egy

 

csésze kávé áráért is, lehet szórakozás!

 

 

_________________________________________________________________

 

 

www.vasarokfesztivalok.eoldal.hu

vasarokfesztivalok@gmail.com

Facebook:

Vásárok Fesztiválok

30 / 308 – 5512


 

"Nézze meg az ember!"

 

Az oldal szerzői jogi védelem alatt áll!

A weblap tartalmának, akár csak részbeni másolásához, továbbadásához a

tulajdonos előzetes és írásos engedélyére van szükség!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


Archívum

Naptár
<< December / 2018 >>


Statisztika

Online: 3
Összes: 285398
Hónap: 5597
Nap: 181